Distributeur Administratie Software
Wist u dat...
...u een maand gratis abonnement kunt verdienen voor elke nieuwe gebruiker die u aanbeveelt? Gebruik de referral link op de DAShboard pagina.

...u bij uw abonnement gratis beschikt over een handige app waarmee uw de belangrijkste taken altijd en overal kunt uitvoeren met uw iPad, iPhone of Android tablet of smartphone.

...u in combinatie met, of apart van uw adminstratie ook een abonnement op uw eigen coachingwebsite kunt nemen. U heeft zelf controle over het uiterlijk en de inhoud van deze website.
Bezoekers vandaag:10 
Bezoekers nu:
Gebruikers nu:
Gebr. mobiel (app):


Deel deze website: 
Bezoek deze pagina met uw tablet of smartphone en klik dan op onderstaande knop om de app te laden.
 
 
f
 
Activeer onderstaande QR code met uw tablet of smartphone.
 
Bekijk de installatie van de app, in dit voorbeeld op een iPad, in deze video. Meer instructievideo's vindt u op onze informatiepagina.
 

Cookies op DAS Cloud

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.
Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website.
Cookies worden door DAS Cloud alleen gebruikt om het aanmelden te versnellen. We gebruiken geen cookies voor het bijhouden van webstatistieken, voor analyses, voor advertenties of voor social media.
Voorwaarden DAS Cloud

Algemeen
Gebruik van deze site van Solutions By Simpicity (hierbna 'SBS'), t.w. DAS Cloud (url: http://www.das4u.nl) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van SBS.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door SBS met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SBS verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door SBS worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Bonussen en abonnement tegoeden
Verkregen bonusmaanden voor abonnementen of nog niet verstreken abonnementen zijn niet inwisselbaar tegen geld.
Bonusmaanden kunnen niet worden overgedragen van de ene naar de andere gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van SBS zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. SBS kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van informatie en sites van derden, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. SBS geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij SBS en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De auteursrechten, handelsmerken en/of andere intelectuele eigendomsrechten van vermeldde prodcuten van derden blijft bij die partijen. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van SBS. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door SBS zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site doorsturen.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door SBS uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel SBS zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. SBS aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. SBS verstrekt door middel van deze site informatie en biedt tools voor administratie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy policy DAS Cloud

Wanneer u een account aanmaakt in DAS Cloud verstrekt u persoongegevens aan ons. Wij gaan hier zo zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mogelijk mee om.
Deze persoongegevens zijn nodig om uw account te kunnen onderscheiden en u te kunnen benaderen.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Fraude en misbruik
In geval van (een serieus vermoeden van) fraude of misbruik kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan Politie en Justitie. Dit kan bijvoorbeeld gaan om persoonsgegevens of om IP-adressen van websitebezoeken.

Uw IP-adres
Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon of tablet. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. SBS houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude. Maar: SBS heeft nooit direct toegang tot gegevens die horen bij deze IP-adressen.
2018- Solutions By Simplicity Versie 3.3 Afmelden | Cookies | FAQ | Voorwaarden | Privacy policy | Contact